ஆம்! அவை வேர்கள் !!


verkal copy

ஆம்! அவை வேர்கள் !!
..அழமாகதான் செல்லும் …
உயரங்கள் அதற்கு பொருட்டு இல்லை
மற்ற செடிகளின் வேகர்த்காக
தன் பாதையை மாற்றிகொள்ளாது ,
. . மாற்றியும் கொல்லாது .
அதன் வேகம் , நேரமும் , காலமும்,
இயற்கையோடு ஒன்றியது ,
எப்பொதும் மற்றவையோடு போட்டிபோடாது,
பொறாமை படாது ,
ஆற்றாமை கொள்ளாது,
இதன் இயல்பில் இருப்பவை மட்டுமே அதன் சல்லிவேர்களாய் இருக்கமுடியும்

வேர்கள் என்றும் பறக்காது , பறப்பவை என்றும் வேர்கள் ஆகா …

Advertisements