ஆம்! அவை வேர்கள் !!


verkal copy

ஆம்! அவை வேர்கள் !!
..அழமாகதான் செல்லும் …
உயரங்கள் அதற்கு பொருட்டு இல்லை
மற்ற செடிகளின் வேகர்த்காக
தன் பாதையை மாற்றிகொள்ளாது ,
. . மாற்றியும் கொல்லாது .
அதன் வேகம் , நேரமும் , காலமும்,
இயற்கையோடு ஒன்றியது ,
எப்பொதும் மற்றவையோடு போட்டிபோடாது,
பொறாமை படாது ,
ஆற்றாமை கொள்ளாது,
இதன் இயல்பில் இருப்பவை மட்டுமே அதன் சல்லிவேர்களாய் இருக்கமுடியும்

வேர்கள் என்றும் பறக்காது , பறப்பவை என்றும் வேர்கள் ஆகா …

Advertisements

World Earth Day


 

 

 

World Earth Day : Giving a session  & workshop  to WOMEN ENTREPRENEURS of India , Chennai –

on  Sustainable living Model, Urban farming & Opportunities in Organic Terrace Garden as Business for women
earth-day-1-1024x1024 WEI